Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, z tego tytułu korzysta z ochrony
przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Czynności notarialne dokonywane przez notariusza mają według prawa charakter dokumentu urzędowego.
Do obowiązków notariusza należy sprawowanie pieczy nad właściwym zabezpieczeniem praw i interesów wszystkich zainteresowanych stron oraz
innych osób, dla których przeprowadzane czynności mogą powodować skutki prawne.
Notariusz nigdy nie reprezentuje jednej tylko strony czynności notarialnej.
Obowiązkiem notariusza  jest również udzielanie klientom wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.
W Kancelarii Notarialnej Anny Bald możecie Państwo uzyskać informacje również w języku angielskim i rosyjskim.