Jeśli planują Państwo kupić, sprzedać, podarować lub zamienić dom, mieszkanie, działkę, podzielić się majątkiem, sporządzić testament, przeprowadzić postępowanie spadkowe, podpisać tzw. intercyzę, założyć spółkę albo fundację, udzielić pełnomocnictwa lub dokonać innej czynności przed notariuszem prosimy skontaktować się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w celu umówienia się na wstępne spotkanie informacyjne, na którym zapoznani zostaniecie Państwo z niezbędnymi dokumentami, jakie należy zgromadzić w celu dokonania czynności, jak również ze wszelkimi opłatami, jakie wiążą się z czynnością.
Poniżej znajdziecie Państwo listę standardowych dokumentów, które są niezbędną przy każdej czynności danego typu i które trzeba dostarczyć do Kancelarii przed podpisaniem aktu notarialnego, niemniej jednak każdy konkretny przypadek jest inny i być może będzie wymagał innych informacji i dokumentów.

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI TAKIEJ NIERUCHOMŚCI LUB DZIAŁ SPADKU

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki, ewentualnie zaświadczenie o braku takiego planu lub ważna decyzja o warunkach zabudowy
 • tytuł nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)
 • w przypadku nabycia przez dziedziczenie - zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku
 • opis nieruchomości
 • dane osobowe zbywających i nabywających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania)
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU (mieszkalnego/użytkowego/garażu)

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów i rejestru lokali
 • tytuł nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)
 • w przypadku nabycia przez dziedziczenie - zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania)
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO
PRAWA DO LOKALU

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu (ważne 14 dni od daty wydania)
 • tytuł nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia) w przypadku nabycia przez dziedziczenie - zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania)
 • numer księgi wieczystej, jeżeli została założona dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY

 • dane osobowe osoby udzielającej pełnomocnictwa (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania)
 • dane osobowe osoby pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania)
 • opis nieruchomości, lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • numer księgi wieczystej
 • zakres pełnomocnictwa

TESTAMENT

 • dane osobowe osoby sporządzającej testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia)
 • dane osobowe osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia)

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (tzw intercyza)

 • dane osobowe małżonków lub przyszłych małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania)

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA (po osobach zmarłych po 1 lipca 1984)

 • akt zgonu spadkodawcy
 • testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony
 • akty stanu cywilnego spadkobierców: odpisy skrócone aktów urodzenia (mężczyźni, kobiety niezamężne) lub odpisy skrócone aktów małżeństwa (kobiety zamężne)
 • nr PESEL zmarłego – „przecięty” dowód osobisty zmarłego lub zaświadczenie z właściwej gminy o numerze PESEL zmarłego